fbpx

რა არის მეტრიკა და რაში გვჭირდება ის?

მეტრიკა

რა არის მეტრიკა და რაში გვჭირდება ის?

მეტრიკა არის რაოდენობრივი შეფასების საზომი, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება წარმოების შესაფასებლად, შესადარებლად და თვალყურის სადევნებლად. მეტრიკებს მენეჯერები ან ანალიტიკოსები რეგულარულად განიხილავენ, რათა შეინარჩუნონ დადებითი მაჩვენებლები, ჰქონდეთ გარკვეული მოსაზრებები და გააუმჯობესონ ბიზნეს სტრატეგიები.

მეტრიკა, როგორც წესი, გამოიყენება ბუღალტრული აღრიცხვის, ოპერაციებისა და ანალიზის პროცესის განმავლობაში. აღმასრულებლები მათ იყენებენ კორპორატიული ფინანსებისა და საოპერაციო სტრატეგიების გასაანალიზებლად. ანალიტიკოსები იყენებენ მათ მოსაზრებებისა და საინვესტიციო რეკომენდაციების შესაქმნელად. პორტფელის მენეჯერები იყენებენ მეტრიკას თავიანთი საინვესტიციო პორტფელების ხელმძღვანელობისთვის. გარდა ამისა, პროექტის მენეჯერები ასევე მიიჩნევენ, რომ ისინი აუცილებელია ყველა სახის სტრატეგიული პროექტის წარმართვისა და მართვისთვის.

საერთო ჯამში, მეტრიკა ეხება მონაცემთა მრავალფეროვნებას, რომლებიც სხვადასხვა მეთოდით მოიპოვება. საუკეთესო პრაქტიკამ ინდუსტრიებში შექმნა ყოვლისმომცველი მეტრიკის საერთო ნაკრები. თუმცა, ყველა ორგანიზაცია თავად ირჩევს მეტრიკის ტიპს.

მეტრიკის არჩევა

ყველა ბიზნეს აღმასრულებელს, ანალიტიკოსს, პორტფელის მენეჯერს და პროექტის მენეჯერს აქვს მონაცემთა წყაროების სპექტრი, რომლებიც ხელმისაწვდომია საკუთარი მეტრიკული ანალიზის შესაქმნელად და სტრუქტურირებისთვის. ამან შესაძლოა გაართულოს მნიშვნელოვანი შეფასებებისა და შეფასებებისთვის საჭირო საუკეთესო მეტრიკის არჩევა. ზოგადად, მენეჯერები ცდილობენ შექმნან საინფორმაციო დაფა, რომელიც ცნობილია როგორც ძირითადი შესრულების ინდიკატორები (KPI).

იმისათვის, რომ შეიქმნას სასარგებლო მეტრიკა, მენეჯერმა ჯერ უნდა შეაფასოს თავისი მიზნები. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, იპოვოთ საუკეთესო შედეგები, რომლებიც ზომავს ამ მიზნებთან დაკავშირებულ აქტივობებს. საბოლოო ნაბიჯი არის მიზნების დასახვა KPI მეტრიკებისთვის, რომლებიც ინტეგრირებულია ბიზნეს გადაწყვეტილებებთან.

აკადემიკოსებმა და კორპორატიულმა მკვლევარებმა განსაზღვრეს მრავალი ინდუსტრიის მეტრიკა და მეთოდი, რომელიც დაგეხმარებათ KPI-ების და სხვა მეტრიკული დაფების ფორმირებაში. გადაწყვეტილების ანალიზის მთელი მეთოდი სახელწოდებით “გამოყენებითი ინფორმაციის ეკონომიკა” შეიმუშავა დუგლას ჰაბარდმა მეტრიკის გასაანალიზებლად სხვადასხვა ბიზნეს აპლიკაციებში. გადაწყვეტილების ანალიზის სხვა პოპულარული მეთოდები მოიცავს ხარჯ-სარგებლის ანალიზს, პროგნოზირებას და მონტე კარლოს სიმულაციას.

რამდენიმე ბიზნესმა ასევე გაავრცელა გარკვეული მეთოდები, რომლებიც გახდა ინდუსტრიის სტანდარტები მრავალ სექტორში. DuPont-მა დაიწყო მეტრიკის გამოყენება საკუთარი ბიზნესის გასაუმჯობესებლად და ამ პროცესში გამოვიდა პოპულარული DuPont ანალიზი, რომელიც მჭიდროდ იზოლირებს ცვლადებს, რომლებიც მონაწილეობენ კაპიტალის უკუგების (ROE) მეტრიკაში. GE-მ ასევე გამოუშვა მეტრიკის ნაკრები, რომელიც ცნობილია როგორც Six Sigma.

მეტრიკის მაგალითები

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მეტრიკის ფართო სპექტრი, ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე ხშირად გამოყენებული ინსტრუმენტი:

ეკონომიკური მეტრიკა

• მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)
• ინფლაცია
• Უმუშევრობის დონე

საოპერაციო კომპანიის მეტრიკა

ზოგიერთი უმაღლესი დონის საოპერაციო მეტრიკა მოიცავს ზომებს, რომლებიც მიიღება კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების ანალიზიდან. ძირითადი ფინანსური ანგარიშგების მეტრიკა მოიცავს გაყიდვებს, მოგებას პროცენტამდე და გადასახადამდე (EBIT), წმინდა შემოსავალს, მოგებას ერთ აქციაზე, მარჟაზე, ეფექტურობის კოეფიციენტებს, ლიკვიდურობის კოეფიციენტებს, ბერკეტების კოეფიციენტებს და ანაზღაურების განაკვეთებს. თითოეული ეს მეტრიკა იძლევა განსხვავებულ წარმოდგენას კომპანიის ოპერატიული ეფექტურობის შესახებ.

აღმასრულებლები იყენებენ ამ საოპერაციო მეტრიკას კორპორატიული გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომელიც მოიცავს ხარჯებს, შრომას, დაფინანსებას და ინვესტიციებს. აღმასრულებლები და ანალიტიკოსები ასევე ქმნიან კომპლექსურ ფინანსურ მოდელებს მომავალი ზრდისა და ღირებულების პერსპექტივების დასადგენად.

Პორტფოლიოს მენეჯმენტი

პორტფელის მენეჯერები იყენებენ მეტრიკას პორტფელში საინვესტიციო შეზღუდვების დასადგენად. ყველაზე მეტად ისინი ფასიანი ქაღალდების ანალიზისა და ინვესტირებისთვის სჭირდებათ, რომლებიც შეესაბამება კონკრეტული პორტფელის სტრატეგიას.

პროექტის მართვის მეტრიკა

პროექტის მენეჯმენტში მეტრიკა აუცილებელია პროექტის პროგრესირების, მიზნებისა და მთლიანი პროექტის წარმატების გასაზომად. ზოგიერთი სფერო, სადაც მეტრიკული ანალიზი ხშირად საჭიროა, მოიცავს რესურსებს, ხარჯებს, დროს, მოცულობას, ხარისხს, უსაფრთხოებასა და მოქმედებებს. პროექტის მენეჯერებს აქვთ პასუხისმგებლობა აირჩიონ მეტრიკა, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტის საუკეთესო ანალიზს და მიმართულების ხედვას.

რუბრიკის წარმდგენია

Share this post